Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Informacja o dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie w imieniu Gminy Miejskiej Kraków realizuje przedsięwzięcie wieloletnie etapowane pn. „Kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej”, ujęte w wieloletniej prognozie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zgodnie z uchwałą Prezydium SKOZK nr 3/2020 z dnia 30 marca 2020 roku oraz Uchwałą nr 2/2020 Prezydium SKOZK z dnia 29 maja 2020 r.

Zadanie to jest współfinansowana ze środków budżetu państwa – Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rekonstrukcję zabytkowej stolarki okiennej w Budynku Głównym DPS, znajdującym się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr rej. 114 i znajdującym się na obszarze układu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.

 

Zakres rekonstrukcji zabytkowej stolarki okiennej obejmuje w szczególności:

  1. montaż i demontaż zabezpieczeń otworów i posadzek na czas renowacji stolarki;
  2. renowację podokienników;
  3. renowację ościeży stolarki;
  4. renowację kwater stolarki;
  5. renowacja okuć stolarki;
  6. wymianę szklenia.

 

W 2020 r. zrealizowano I etap ww. przedsięwzięcia o wartości robót wynoszącej 92 880 zł brutto.

W dniu 29 grudnia 2020 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na kolejny etap ww. przedsięwzięcia, przeznaczony do realizacji w latach 2021 – 2022.

Dokumentacja postępowania