Dom Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
ul. Helclów 2
31-148 Kraków
ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Liczba lub wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

II. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
            a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
            b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
            c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z         kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,         psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
            d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
            o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Obywatelstwo polskie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
6. Dobra znajomość obsługi komputera.

III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
2) wysoka kultura osobista,
3) umiejętność skutecznego komunikowania się,
4) umiejętność organizowania pracy własnej,
5) umiejętność pracy zespołowej,
6) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8) zaangażowanie, dyspozycyjność, duża odporność na stres,
9) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientami pomocy społecznej,
10) sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, diagnoza sytuacji społecznej i rodzinnej mieszkańca.
2. Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów.
3. Stymulowanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów mieszkańców z rodziną oraz środowiskiem.
4. Udzielanie mieszkańcom niezbędnej pomocy w załatwieniu ich spraw osobistych.
5. Organizacja spraw związanych z przyjęciem nowego mieszkańca do Domu.
6. Prowadzenie na bieżąco pracy socjalnej z osobami starszymi i chorymi mieszkańcami.
7. Pomoc mieszkańcom w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.
8. Prowadzenie dokumentacji pracy.
9. Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań.
10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb DPS oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
11. Sporządzanie na wniosek Sądu informacji o mieszkańcach.
12. Pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Domu ( praca socjalna).
13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu  programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Domu.
14. Organizowanie w razie potrzeby wszelkich spraw związanych z pochówkiem mieszkańca Domu.
15. Współpraca i współdziałanie z pracownikami innych działów Domu w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.
16. Udział w  organizacji spotkań okazjonalnych urządzanych na terenie Domu.
17. Przygotowywanie materiałów i informacji do umieszczenia na stronę internetową Domu
18. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach i samokształceniu.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),

Uwaga! CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z rekrutacją na stanowisko pracownika socjalnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

2) list motywacyjny

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (ukończone szkolenia, kursy),
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie,
8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

VI. Informacje dodatkowe:
Z osobą wyłonioną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podpisana umowa o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego  na adres e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl lub złożenie w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 32-148 Kraków.

Do dokumentów aplikacyjnych należy złożyć podpisane:

- oświadczenie kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracownik socjalny

  w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie,

- klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącą

 przetwarzania danych osobowych  Pani/Pana………………………………………….

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się w załączniku do ogłoszenia. 

Skrót „ RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.