Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Monitoring w DPS im. L.i A. Helclów

Na terenie DPS prowadzony jest monitoring, który obejmuje: obszar5bramwjazdowych, korytarzy zlokalizowanych w piwnicach oraz na parterze budynku głównego(A), wszystkie korytarze w budynku E oraz część ogrodu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nagrania obrazu z monitoringu Dom przetwarza wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom Domu oraz ochrony osób i mienia.

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie ul. Helclów 2, 31-148 Kraków