16-10-2015

 
 
MIĘSO 2016
Kraków, dnia 16.10.2015r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ D / 2 / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Informacje o Zamawiającym :
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul.  Helclów 2,
tel : 12/633-08-28 ;   tel/fax : 12/634-31-51 ;  centrala :12/ 634-42-55 ; 12/ 634-41-10
;
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:
1.      Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.907z poźn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wartość postępowania - powyżej 30 tys. Euro  na dostawę :

 

MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN ORAZ DROBIU
dla
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW
W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2
zgodnie z Wykazem Asortymentu (poz. 1-3)

 

w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15110000-9       Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15131120-2       Produkty wędliniarskie
15112000-6       Drób  

 


 
nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 2 /2016
                  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

MIĘSA ŚWIEŻEGO , WĘDLIN ORAZ DROBIU
dla
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LA. HELCLÓW W KRAKOWIE,
UL HELCLÓW 2
W OKRESIE OD  01.01.2016r. do 31.12.2016r
( art. 92 Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zm.  )
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
jako Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26.10.2015r. na podstawie art. 10 Prawo zamówień publicznych–
powyżej 30 tys. Euro  na dostawę :
zawiadamia, że
W terminie składania ofert, czyli do dnia  26.10.2015r. do godz.  8.30  wpłynęły następujące  oferty  :
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Wartość oferty netto
(zł )
Wartość
oferty brutto
(zł )
Kryterium oceny:
Cena =100%
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
1.
ZAKŁAD MASARSKI ‘’ZDRÓJ’’ Sp. J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
33-300 NOWY SĄCZ
UL. ZDROJOWA 25
264.087,30
277.291,66
96,45 pkt
2.
ZAKŁADY MIĘSNE
Nowy Żmigród Sp. z o.o.
38-230 NOWY ŻMIGRÓD
MYTARZ 4
346.396,48
363.716,30
73,53 pkt
3.
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„LASKOPOL”
Halina Dudek , Roman Dudek Spółka Jawna
34-600 LIMANOWA
UL. TARNOWSKA 8 C
292.837,00
307.479,45
86,98 pkt
4.
ZAKŁADY MIĘSNE
WIESŁAW LEŚNIAK
33-300 NOWY  SĄCZ
UL. AXENTOWICZA
 20 A
258.828,13
271.769,54
98,41 pkt
5.
‘’KRAK – MIĘS’’
Jarosław Naruszewicz
31-752 Kraków,
ul. Makuszyńskiego 2A
282.280,82
296.394,87
90,23 pkt
6.
WĘDZONKA
SP. Z.O.O.SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-400 MYŚLENICE
UL. SŁOWACKIEGO 100
254.718,86
267.454,80
100 pkt
7.
HURTOWNIA DROBIU
 I WĘDLIN
Biernat Robert
34-713 Skawa 265
Zakład Rozbioru i Dystrybucji Mięsa i Wędlin
32-100 Proszowice, Łapanów 85
287.135,09
301.491,84
88,71 pkt
2. Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Nr  6  : WĘDZONKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 100

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty – Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.dpshelclow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 27.10.2015r.
sporządziła : Małgorzata Bogucka                                        Kraków, dnia  27.10.2015r.
zatwierdziła :  dyrektor mgr Barbara Grotkowska – Galata