14-10-2015

 
NABIAŁ 2016
Kraków, dnia 14.10.2015r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ D / 1 / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Informacje o Zamawiającym :
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul.  Helclów 2,
tel : 12/633-08-28 ;   tel/fax : 12/634-31-51 ;  centrala :12/ 634-42-55 ; 12/ 634-41-10
;
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.907z poźn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wartość postępowania - powyżej 30 tys. Euro  na dostawę :

 

NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZARSKICH
Zgodnie z Wykazem Asortymentu Nr 1
dla
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW
W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2

 

w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15500000-3     produkty mleczarskie
15540000-5     produkty serowarskie
15551000-5     jogurt i pozostałe przefermentowane  przetwory mleczarskie

 


 
nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 1 /2016
                  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZARSKICH
dla
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LA. HELCLÓW W KRAKOWIE,
UL HELCLÓW 2
( art. 92 Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. 2013, poz. 907 z póź. zm. )
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
jako Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.10.2015r. na podstawie art. 10 Prawo zamówień publicznych–
powyżej 30 tys. Euro  na dostawę :

 

w okresie od 01.01.2016r.  do  31.12.2016r.
zawiadamia, że
1. W terminie składania ofert, czyli do dnia  23.10.2015r. do godz. 8.30  wpłynęły następujące  oferty :
l.p
Nazwa Firmy
Adres Wykonawcy
Wartość
oferty netto(zł)
Wartość oferty brutto(zł)
Kryterium oceny:
Cena =100%
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
1.
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
34-600 LIMANOWA,
UL. STARODWORSKA 7
234.974 zł
247.341 zł
95,59 pkt
2.
SPROCKET  SP.JAWNA
P.H.U. GRZEGORZ BARSKI,
JERZY KOPROWSKI
30-605 KRAKÓW,
UL. FREDRY 37
257.936 zł
271.331,70 zł
87.14 pkt
3.
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
32-700 BOCHNIA,
UL. WYGODA 147
225.255 zł
236.430,40 zł
100 pkt

 

2. Uzasadnienie wyboru:   Wybrano ofertę Nr . 3 - 
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 32-700 BOCHNIA, UL. WYGODA 147.
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta
jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty – Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.dpshelclow.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.10.2015r.

 

sporządziła : Małgorzata Bogucka                                                     Kraków, dnia 23.10.2015r.
zatwierdziła : Dyrektor mgr Barbara Grotkowska - Galata