16-11-2015

 
 
 
OLEJ 2016
Kraków, dnia 16.11.2015r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ D / 3 / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

 

Informacje o Zamawiającym :
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul.  Helclów 2,
tel : 12/633-08-28 ;   tel/fax : 12/634-31-51 ;  centrala :12/ 634-42-55 ; 12/ 634-41-10
;
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:
1.    Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.907z poźn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wartość postępowania - powyżej 30 tys. Euro  na sukcesywną dostawę :

 

Oleju  opałowego  lekkiego
dla Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów,
31-148 Kraków, ul. Helclów 2

 

w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09135100-5    olej opałowy

 


Kraków, dnia 27.11.2015r.
nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 3 /2016

 

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY olej 2016

 

( art. 92 Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. 2013r., poz. 907 z póź. zm. )
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
jako Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27.11.2015r.
na podstawie art. 10 Prawo zamówień publicznych   –  powyżej 30 tys. Euro

 

na dostawę :
OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LA. HELCLÓW W KRAKOWIE, 31-148 KRAKÓW, UL HELCLÓW 2
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

zawiadamia, że
w terminie składania ofert, czyli do dnia 27.11.2015r. do godz.  8.30  wpłynęły następujące  oferty  dla :
l.p.
Nazwa Firmy
Adres Wykonawcy
Wartość oferty
netto (-zł-)
Wartość oferty
brutto  (-zł-)
Kryterium oceny :
Cena=100%
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
1.
PEPI-TRANS
SZCZEPAN KOPEK
38-306 LIBUSZA
UL. KOLONIA 22
184.205
226.572,15
98,45 pkt
2.
„EUROSPED”
K. MATURA,
W. HARĘŻA
SPÓŁKA JAWNA
41-902 BYTOM,
UL. DWORSKA 6
181.355
223.066,65
100 pkt

 

1. Uzasadnienie wyboru :

 

    Wybrano ofertę Nr  2  –    EUROSPED K. MATURA, W. HARĘŻA SP.J. 41-902 BYTOM, UL. DWORSKA 6

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego
oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty – Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.dpshelclow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 27.11.2015r.

 

sporządziła  :  Małgorzata Bogucka                                                            Kraków, dnia 27.11.2015r.
zatwierdziła :  dyrektor mgr Barbara Grotkowska – Galata