20-11-2015

Kraków, dnia  20.11.2015r.
nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 3 /2016 
   
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  NR   1
            Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków,
ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 30 tys. euro
na  dostawę   :
Oleju opałowego lekkiego
dla Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów
w Krakowie, ul. Helclów 2 w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm )
na pytania Wykonawców :
Pyt. 1
Jaki jest model i moc kotła
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Thyssen Henschel GK/WO 800
Pyt. 2
 Jaki jest model i moc palnika
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
WEISHAUPT  olej  468 kW
Pyt. 3
Czy Dom Pomocy Społecznej im. Helclów wyraża zgodę na dostawę zamiennika oleju opałowego lekkiego po zapoznaniu się z przedstawionymi parametrami.
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennik oleju opałowego lekkiego.
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał SIWZ z dnia 16.11.2015r. oraz zamieszcza na stronie internetowej.
Zatwierdziła :
mgr Barbara Grotkowska – Galata  dyrektor