10-03-2016

Kraków, dnia 10.03.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 1N / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

 

Informacje o Zamawiającym :
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul.  Helclów 2,
tel : 12/633-08-28 ;   tel/fax : 12/634-31-51 ;  centrala :12/ 634-42-55 ; 12/ 634-41-10
;
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.
3.  Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
                                                           
Realizacja zadania pn.
Sporządzenie ekspertyzy – sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Budowa Pawilonu Domu Artysty’’ oraz podział zadania inwestycyjnego na etapy.
 
sporządziła   :  Małgorzata Bogucka                                                  Kraków, dnia 10.03.2016r.
zatwierdziła :  Dyrektor  mgr Józefa Grodecka

 

ZAŁĄCZNIKI (pliki do pobrania):

 

 2.   ZAL. NR 1 - Oświadczenie Wykonawcy
 3.   ZAL. NR 1a - Oświadczenie Pełnomocnika
 4.   ZAL. NR 2 - Umowa Ekspertyza Nadzór Podział na Etapy -10.03.16
 5.   ZAL. NR 3 - formularz oferty
 6.   ZAL. NR 4 - grupa kapitałowa
 7.   ZAL. NR 6 - wykaz osób, kwalifikacje
 8.   ZAL. NR 6a
 9.   ZAL. NR 7 - wymagane uprawnienia
10.  ZAL. NR 5 -wykaz usług
11.  ZAL. NR 5a -wykaz usług -
12.  ZAL. NR 8 Dokumentacja Projektowa