30-03-2016

 
 
ZAWIADOMIENIE
Kraków, dnia 30.03.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 1N / 2016
ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY
( art. 92 Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. 2015, poz. 2164 )
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
jako Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18.03.2016r. na podstawie art. 10 Prawo zamówień publicznych–
na wykonanie usługi pn.  :
Sporządzenie ekspertyzy – sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego,  kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Budowa Pawilonu Domu Artysty’’ oraz podział zadania inwestycyjnego na etapy.
zawiadamia, że
W terminie składania ofert, czyli do dnia 18 marca 2016r. do godz.  8.30  wpłynęły następujące  oferty :
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Wartość oferty netto
(zł )
Wartość
oferty brutto
(zł )
Termin sporządzenia ekspertyzy
(ilość dni)
Kryterium oceny:
1) Cena = 98%
2) Termin sporządzenia ekspertyzy = 2%
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
 
-6-
1.
Architektów Grupa
Elżbieta Kierska-Łukaszewska
Biuro Inwestora-Budowy
Bielak Zbigniew
30-126 Kraków,
ul. G. Zapolskiej 24a/44
30-611 Kraków,
ul. Beskidzka 22 lok. 19
113.000,-
138.990,-
16 dni
Cena=  98 pkt
Termin sporządzenia ekspertyzy =
2 pkt
Razem: 100 pkt
2.
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX-Kraków
32-005 Niepołomice
ul. Mokra 20
132.318,29
162.751,49
20 dni
Cena=  83,69 pkt
Termin sporządzenia ekspertyzy =
1,6 pkt
Razem: 85,29 pkt
3.
Polimex Engineering
GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL
Sp. z o.o.
44-121 Gliwice,
ul. Józefa Sowińskiego 11
321.000,-
394.830,-
16 dni
Cena=  34,50 pkt
Termin sporządzenia ekspertyzy =
2 pkt
Razem: 36,50 pkt
2. Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Nr 1 :
Architektów Grupa
Elżbieta Kierska-Łukaszewska
Biuro Inwestora-Budowy
Bielak Zbigniew
30-126 Kraków,
ul. G. Zapolskiej 24a/44
30-611 Kraków,
ul. Beskidzka 22 lok. 19
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w sposób określony w art. 94 ust. 2  pkt. 3 lit a) ustawy Pzp.
4. Niniejsze ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego www.dpshelclow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 30.03.2016r.

 

sporządziła : Małgorzata Bogucka                                        Kraków, dnia 30.03.2016r.
zatwierdziła :  dyrektor Józefa Grodecka