05-04-2016

05-04-2016        WĘDLINY 2016
Kraków, dnia 05.04.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ D / 2N / 2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)
Informacje o Zamawiającym :
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul.  Helclów 2,
tel: 12/633-08-28 ; tel/fax : 12/634-31-51;  centrala tel.:12/ 634-42-55 ; 12/ 634-41-10  
;  
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTWĘ:
WĘDLIN WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. L. A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2.

 

 
 
WYNIKI PRZETARGU
 
15-04-2016
 
zawiadomienie o wyborze  wędliny
Kraków, dnia 15.04.2016r.                                              
nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 2N /2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Wędliny

 

(art. 92 Prawo Zamówień Publicznych – Ustawa z 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. 2015, poz. 2164)
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
jako Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2016r. na podstawie art. 10 Prawo zamówień publicznych– wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.
WĘDLIN WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE,  UL. HELCLÓW 2 DO 31.12.2016r. 
zawiadamia, że
W terminie składania ofert, czyli do dnia  15 kwietnia2016r. do godz.  8.30  wpłynęły następujące  oferty  :
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Wartość oferty netto
(zł )
Wartość
oferty brutto
(zł )
Kryterium oceny:
Cena =100%
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
1.
Zakłady Mięsne WADOWICE Sp. z.o o.
34-100 Wadowice,
ul. Podstawie 30
Oferta odrzucona nie podlega ocenie
2.
ZAKŁADY MIĘSNE
WIESŁAW LEŚNIAK
33-300 NOWY  SĄCZ
ul. Axentowicza20 a
22.000,-zł
23.100,-zł
100 pkt
2. Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę Nr 2 :
Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Axentowicza 20a
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty – Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającegowww.dpshelclow.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 15 kwietnia 2016r.
sporządziła : Małgorzata Bogucka                                        Kraków, dnia 15 kwietnia 2016r.
zatwierdziła :  dyrektor mgr Józefa Grodecka