20-04-2016

Dźwigi
Kraków, dnia 18.04.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 3N / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

 

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31–148 Kraków, ul. Helclów 2,
tel: 12/633-08-28 ;   tel/fax: 12/634-31-51 ; centrala: 12/634-42-55 ; 12/634-41-10
   ;  
Regon 000 293 172 ;  NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:
1.      Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.2164.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.      Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.
3.      Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
                                                           
Realizacja zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego.