20-04-2016

Komputery, drukarki akcesoria
Kraków, dnia  20.04.2016r.
Nr sprawy :  DPS/ZP/2523/2533/ BZP /D / 6N  / 2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie zamówienia publicznego, udzielanego w trybie zamówienia do 30 000 euro 
            
Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  IM. L.A. HELCLÓW, 31-148 KRAKÓW,UL. HELCLÓW 2
zaprasza do złożenia oferty na dostawę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza ofertowego :

 

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK I AKCESORIÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE
( nazwa przedmiotu zamówienia )
Termin realizacji zamówienia :  do 30 maja 2016r.