25-04-2016

Kraków, dnia 21.04.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 4N / 2016

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

 

Informacje o Zamawiającym :

 

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2,
tel: 12/633-08-28 ;   tel/fax: 12/634-31-51 ; centrala: 12/634-42-55 ; 12/634-41-10
  ;  
Regon 000 293 172 ;         NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
                                       
Realizacja zadania pn.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu oraz przebudowy kanalizacji, remontu muru ogrodzeniowego, remontu alejek, zagospodarowanie terenu, podłączenia portierni A i B do ogrzewania oraz zasilenia w energię elektryczną i wykonanie miejsca dla rekreacji i warsztatów w Domu Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2.