27-04-2016

nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/U/ 4N /2016

 

WYJAŚNIENIE NR 1
( tablica ogłoszeń w/m - parter budynku głównego, strona internetowa)

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu oraz przebudowy kanalizacji, remontu muru ogrodzeniowego, remontu alejek, zagospodarowanie terenu, podłączenia portierni A i B do ogrzewania oraz zasilenia w energię elektryczną i wykonanie miejsca dla rekreacji i warsztatów w Domu Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2.

 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

 

dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 21.04.2016 roku.

 

1.  W §1 ust. 2 po słowach :    "Przedmiot Umowy obejmuje dodaje się słowa :

 

"opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej :

 

2. W §4 ust. 2 ppkt. 2.1  oraz ppkt 2.2. ) otrzymuje brzmienie :

 

"2.1. Etap I        - ….……….. (nie mniej niż 60 dni i nie więcej niż 90 dni od podpisania umowy),

 

"2.2. Etap II        -……….……( nie mniej niż 60 dni i nie więcej niż 90 dni od daty wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).
3. W §4 ust. 3ppkt. 3.1  oraz ppkt 3.2. ) otrzymuje brzmienie :

 

3.1.  Etap I - ………………( od 90 do 110 dni licząc od daty podpisania umowy) .
3.2.  Etap II - ……………( do 120 dni licząc od daty wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
      inwestycji celu publicznego).

 

4.W §4  dodaje się ust. 11, który otrzymuje brzmienie :

 

"11. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi, o której mowa w §10 ust. 1  niniejszej Umowy.

 

5.W §14 ust. 1otrzymuje brzmienie :
"1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy, bez żadnych konsekwencji finansowych, w okresie wykonania umowy tj. od dnia je podpisania do dnia upływu uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji,  w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych przyczyn, a to:
1)        rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym opóźnienia w stosunku do któregokolwiek terminu określonego w umowie trwającego dłużej niż 7 dni,
2)        gdy dokumentacja projektowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i nie można tej wady usunąć,
3)        gdy Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad dokumentacji, w tym również wad ukrytych,
4)        gdy Wykonawca nie wywiązuje się właściwie z obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego,
5)        gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w tym z uwagi na wady projektu, istnieje konieczność wstrzymania robót budowlanych na okres dłuższy niż 21 dni,
6)        gdy wykonawca nie informuje zamawiającego na jego pisemny wniosek o aktualnym etapie realizacji zamówienia oraz nie dostarcza żądanych materiałów na potwierdzenie zaawansowania prac.

 

Treść  Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej : www.dpshelclow.pl

 

zatwierdziła : Józefa Grodecka
d y r e k t o r

 

Kraków, dnia 26 kwietnia 2016 rok.