02-05-2016

DŹWIGI
Kraków, dnia 02 maja 2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 6N / 2016

 

Informacje o Zamawiającym :

 

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2,
tel: 12/633-08-28 ;   tel/fax: 12/634-31-51 ; centrala: 12/634-42-55 ; 12/634-41-10
  ;  
Regon 000 293 172 ;         NIP : 676-16-94-410

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.

 

  1. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.                
       Realizacja zadania pn.
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego.