17-05-2016

Nr postępowania : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016
Kraków, dnia 16 maja 2016r

 

BUDOWA PAWILONU DOMU ARTYSTY SENIORA

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

  1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015t. poz. 2164) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.

 

  1. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

 

Realizacja zadania pn.