23-05-2016

nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 8N / 2016
Kraków, dnia 23 maja 2016r.
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)
 
Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2,
tel: 12/633-08-28 ;   tel/fax: 12/634-31-51 ; centrala: 12/634-42-55 ; 12/634-41-10
;   ;  
Regon 000 293 172 ;         NIP : 676-16-94-410
Tryb udzielenia zamówienia:
 
 1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 
 1. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.
 
 1. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
                                       
Realizacja zadania pn.
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego
 
do pobrania:
 
 1. SIWZ DZWIGI 2016 - 23 05 2016
 
 1. ZAL. NR 1 - Oswiadczenie Wykonawcy
 
 1. ZAL. NR 1a - Oswiadczenie Pelnomocnika
 
 1. ZAL. NR 2 - wzor UMOWY DZWIGI
 
 1. ZAL. NR 3 - wykaz osob, kwalifikacje
 
 1. ZAL. NR 4 - wykaz uslug
 
 1. ZAL. NR 5 - oswiadczenie - pozostale warunki
 
 1. ZAL. NR 6 -  formularz oferty
 
 1. ZAL. NR 7 - grupa kapitalowa
 
 1. ZAL. NR 8 - wymagane uprawnienia