01-06-2016 WYJ NR 1

nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ U/ 9N /2016

 

WYJAŚNIENIE Nr 1

 

( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)
 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )
na pytania Wykonawców
Wykonawca nr 1
Pytanie nr 1.
Bardzo proszę o i informację czy wadium do przetargu jest zwracane po nie wygranej/wygranej  ofercie na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Wykonawca nr 1
Pytanie nr 1.
Zgodnie z zapisami SIWZ  z dnia 24 maja 2016r. - rozdział XI  pkt. 5  Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. co oznacza,  że:
1.      Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszejlub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,z zastrzeżeniem ust. 4a.
1 a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłoczniepo zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,jeżeli jego wniesienia żądano.
 
2.      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert.
W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa DPS Helclów wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Treść  Wyjaśnienia Nr 1  Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej : www.dpshelclow.pl

 

zatwierdziła : Józefa Grodecka
d y r e k t o r
Kraków, dnia 31 maja 2016 rok.