Sprzedaż zbędnych składników majątkowych - Myjnia i urządzenie parowe.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów  informuje, iż posiada zbędne  składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży. Wskazane poniżej składniki majątku ruchomego mienia oglądać można w siedzibie tut. Jednostki w dniach od 11 lutego do 11 marca 2019 r.
w godzinach 8.00-14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 12 634 42 55 wew. 241   lub
pocztą elektroniczną:  da @dpshelclow.pl.

 

Zdjęcia składników majątku zawiera  załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

            

 

Jednostki organizacyjne, firmy lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 

  1. Dane wnioskodawcy w przypadku osób fizycznych* – nazwisko, imię, e-mail, telefon, w przypadku jednostek organizacyjnych i firm – nazwę adres, email oraz telefon.

 

  1. Wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nazwa przedmiotu).

 

  1. Oświadczenie wnioskodawcy (oferenta), że zapoznał się ze stanem rzeczonych składników majątkowych.

 

 

 

Osoby zainteresowane ww. składnikami majątkowymi proszone są  o złożenie oferty w terminie do dnia 11 marca  br. Oferty można składać:

 

  1. Osobiście w sekretariacie tut. Domu,

 

  1. Pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

31-148 Kraków, ul. Helclów 2

 

  1. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dpshelclow.pl

 

 

 

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Przeznaczone do sprzedaży składniki majątku ruchomego nie są fabrycznie nowe. Ich zakup nie podlega zwrotowi i nie jest objęty gwarancją ani rękojmią. Wydanie przedmiotu sprzedaży/nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu należności w kasie tut. Jednostki bądź zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedającego. Odbiór i transport zakupionych przedmiotów odbywa się w zakresie i na koszt Kupującego.

 

  * W przypadku wniosku pochodzącego od osoby fizycznej, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych we wniosku o nabycie użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.