Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

2020-11-25 Ogłoszenie w sprawie niepodjętych depozytów

DT.503.125.2020

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu - środki pieniężne: 12 779,95 zł oraz depozyt rzeczowy tj. elementy zastawy stołowej, książki, obrazy, meble, zdjęcia i zapiski prywatne - zmarłej 01.08.2020 r.  Ewy Wojciechowskiej, córki Władysława i Ireny, urodzonej w dniu 30.12.1931 r.
w Ostrowie Wielkopolskim. Mieszkanka DPS w latach 2018-2020.

Wymieniony wyżej depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony, czy też wydany osobom uprawnionym - spadkobiercom - po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS, na stronie internetowej DPS oraz tablicy ogłoszeń w DPS spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność - według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów.