Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

NABÓR ZAKOŃCZONY - Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: Kierownik Działu Terapeutyczno-Społecznego

1. Wymagania formalne

 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: socjologiczne, pedagogiczne, praca socjalna;
 2. Minimum 5 letni staż pracy związany z wymaganiami na niniejszym stanowisku pracy;
 3. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  • Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników,
  • Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 4. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 8. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej;
 2. Umiejętność kierowania zespołem;
 3. Kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami starszymi);
 4. Umiejętność podejmowania decyzji;
 5. Wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne;
 6. Biegła znajomość obsługi komputera.

3. Zakres obowiązków

 1. Organizacja i kierowanie pracą Działu Terapeutyczno – Społecznego (DT) oraz nadzór nad poprawną realizacją zadań Działu Terpeutyczno-Społecznego, do których należą w szczególności:
  1. opracowywanie planów i programów pracy terapeutycznej i wspierającej;
  2. opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia (IPW), we współpracy z pracownikami Działów: Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Rehabilitacji, Obsługi
  3. Mieszkańców;
  4. dostosowywanie zakresu i poziomu terapii i wsparcia oraz opieki do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców Domu, ich stopnia psychicznej i fizycznej sprawności, z zachowaniem prawa do intymnego i godnego życia oraz respektowania ich praw osobistych i możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia;
  5. inicjowanie działań z innymi komórkami organizacyjnymi Domu i podmiotami trzecimi w celu załatwiania spraw zmierzających do ustanowienia przedstawiciela ustawowego dla mieszkańców Domu wymagających reprezentowania ich spraw;
  6. sprawowanie, w zakresie zadań Działu, opieki nad mieszkańcami na terenie Domu oraz w czasie zajęć organizowanych poza Domem; zapewnienie wsparcia finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom nie posiadającym żadnych własnych dochodów;
  7. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i poleceń służbowych Dyrektora w zakresie zadań komórki organizacyjnej;
  8. organizowanie i koordynowanie w zakresie zadań komórki organizacyjnej aktywności stażystów, praktykantów i wolontariuszy, a także osób realizujących prace społecznie użyteczne;
  9. ewidencjonowanie majątku pozostającego w dyspozycji komórki organizacyjnej;
  10. organizacja w zakresie życia codziennego i aktywizacji mieszkańców, poprzez dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych i uroczystości itp.;
  11. pomoc mieszkańcom w załatwianiu ich spraw osobistych, w tym współpraca z rodzinami mieszkańców oraz instytucjami zajmującymi się ich sprawami,
  12. rozliczanie odpłatności za pobyt mieszkańca i należności za leki i środki higieniczne, przekazywanie mieszkańcom kwot świadczeń,
  13. inne, wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. L. iA. Helclów.
 2. Prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowo przyjętych pracowników do Działu Terapeutyczno – Społecznego;
 3. Nadzór i kontrola nad organizacją pracy i jakością wykonywanych zadań przez podległy personel;
 4. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DPS w realizacji wykonywanych zadań;
 5. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w stosunku do zadań realizowanych bezpośrednio przez podległych służbowo pracowników;
 6. Sporządzanie i przekazywanie zakresów czynności podległym służbowo pracownikom;
 7. Przestrzeganie oraz nadzór nad stosowaniem przez podległych służbowo pracowników, zasad i procedur dotyczących ochrony danych osobowych, przewidzianych w przepisach prawa oraz wprowadzonych w odpowiednich aktach prawa wewnętrznego, wydanych przez Dyrektora;
 8. Wdrażanie odpowiednich procedur dotyczących ochrony danych osobowych we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Inne, wynikające z regulaminu Organizacyjnego Domu.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno – Społecznego;
 2. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclców 2;
 3. Zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej;
 4. Czas pracy: pełny etat – praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
 5. Praca na stanowisku samodzielnym, kierowniczym, wymaga dyspozycyjności;
 6. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
 7. Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w przedziale od 4 000 zł (brutto);
 8. Dodatki do wynagrodzeń: dodatek funkcyjny (od 900 do 1200 zł), miesięczny dodatek motywacyjny, dodatek stażowy, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy (doświadczenie zawodowe);
 4. Kserokopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Osoba, która zostanie wybrana w drodze postępowania winna dostarczyć z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 10. Życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”);
 11. Do dokumentów aplikacyjnych należy złożyć podpisane (wzór dokumentów w załączeniu do ogłoszenia):
  1. oświadczenie kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno-Społecznego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,
  2. klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numeru telefonu do korespondencji z dopiskiem

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Terapeutyczno – Społecznego” i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 3.02.2021r. godz. 15.30

pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,

31-148 Kraków, ul. Helclów 2.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do DPS), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 634 42 55 wew. 254

7. Ilość etatów
1 etat

 

Link do BIP >>